Salgs og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 2014 – Tagelement A/S

Se som pdf her>>

1) AB 92: 1.1. For tilbuddet gælder ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 10. december 1992 (AB 92). Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse er sket.
1.2. I det følgende betegnes Tagelement A/S som SkanDek.

2) Tilbud: 2.1. Ydelser udover de i tilbudsgrundlaget specificerede, er kun medregnet i det omfang, de fremgår af tilbudsbrevet.
2.2. Prisen er, såfremt andet ikke er aftalt ekskl. montering, og ekskl. moms. Prisen er fast for den i leverancekontrakten angivne leveringstid, jf. dog punkt 5.3 og tilbuddet er gældende i 20 arbejdsdage jf. AB92 og forbeholdt mellemsalg. Med mindre andet er angivet.
2.3. Specifikationer i brochurer, kataloger etc. er vejledende og således ikke bindende for konkrete tilbud og leverancekontrakter.
Ret til ændringer i produktsortiment og specifikationer forbeholdes uden varsel.
2.4. SkanDek står til disposition med teknisk service og konsulentbistand.
2.5. SkanDek udarbejder kundevejledning med hensyn til købte varers rette brug, transport, montage og vedligeholdelse. Det påhviler køber at sikre sig, at have modtaget fornødne vejledninger.
2.6. For SkanDek’s elementer gælder følgende tolerancer: længde og bredde +/- 5 mm.

3) Levering: 3.1. Aftale om levering bekræftes ved, at SkanDek fremsender skriftlig leverancekontrakt. Leverancekontrakten præciserer desuden leverancens endelige omfang – herunder elementopbygning, løsdele, leveringstid, leveringssted etc. Det påhviler køber at kontrollere kontrakten og straks reklamere skriftligt.
3.2. Uanset bestemmelsen i AB 92 § 3, stk. 5, gælder for den i tilbuddet anførte leveringstid følgende:
a) Såfremt den i tilbuddet angivne leveringstid ikke kan overholdes på grund af dokumenteret indgang af andre ordrer, der indkommer inden accept, optages der forhandling om ændret leveringstid. Fører denne forhandling ikke til et resultat, forbeholder SkanDek sig helt eller delvis at træde tilbage fra sit tilbud.
b) Pkt. a frafaldes mod aftale om levering forudsat køber får accept på den del af entreprisen, hvori leverance indgår.
3.3. Det påhviler køber at oplyse SkanDek endelig leveringsdato og klokkeslæt med mindst 3 arbejdsdages varsel. Skal levering ske med kortere varsel honorerer køber SkanDek’s ekstraomkostninger efter gældende takster til køretilladelser, detailplanlægning m.v.
3.4. Tilbud/leverancekontrakt indeholder levering prisfastsat optimalt ift. lastkapacitet. Evt. ønskede læs herudover honoreres særskilt af køber iht. gældende fragttakster.
3.5. Hvis køberen ikke er i stand til at modtage elementerne efter leveringsprogrammet, må der ske omgående skriftlig underretning til SkanDek. Hvis levering forsinkes på grund af købers forhold med mere end 14 dage er SkanDek berettiget til at fakturere leverancen og leverancen betragtes som leveret.
Elementer kan tilbydes hensat på SkanDek’s lager. SkanDek kan med 5 arbejdsdages varsel kræve, at der oprettes et mellemlager. De hermed forbundne omkostninger betales af køber. Elementer, der er overført til mellemlager, betragtes som leveret.
3.6 Det påhviler køber at etablere kørevejene på pladsen, idet elementerne leveres så nær aftalt destination som køreforholdene tillader.
Køber sørger for aflæsning, idet der i SkanDek’s tilbud/ kontrakt er indregnet 2 timer i aflæsningstid pr. trailer. Køber honorerer evt. ventetid herudover iflg. de til enhver tid gældende takster.
3.7 Strøer, mellemlæg, løftekroge og lign. tilhører SkanDek og skal af køber for dennes regning returneres til SkanDek ubeskadiget. Emballageaffald og lign. bortskaffer køber for egen regning.

4) Ansvar: 4.1. Afleveringstidspunktet fastsættes, med mindre andet aftales, til levering på pladsen, jfr. punkt 3.4 og 3.5.
4.2. Ved levering påhviler det køber at foretage en grundig undersøgelse af det leverede. Kvittering på følgeseddel ved varernes modtagelse er dokumentation for, at disse ikke er behæftet med synlige mangler ved levering. Skriftlig reklamation overfor SkanDek skal fremsættes straks.
4.3. De ved levering påtalte mangler afhjælper SkanDek uden vederlag, eller der leveres om fornødent erstatningselementer.
4.4. SkanDek har ret til for egen regning at udbedre evt. fejl og mangler på pladsen eller i egne produktionsfaciliteter. Såfremt udbedring foretages indenfor rimelig tid efter berettiget reklamation har køber ikke krav på refusion af evt. følgeomkostninger, herunder kranudgifter, ventetid ol. Købers udbedring af evt. fejl og mangler uden forudgående skriftlig aftale kan ikke kræves godtgjort af SkanDek.
4.5. SkanDek’s ansvar bortfalder, såfremt opbevarings- og montageanvisninger – herunder f.eks. lukning/afdækning, samlinger og frie kanter – ikke følges.
4.6. Som grundlag for projektering af elementer påhviler det køber, eller dennes rådgivere, at tilstille SkanDek alt relevant projektmateriale, herunder eventuelle projektændringer i forhold til kontraktgrundlaget. Alt projektmateriale skal forekomme elektronisk (dwg.filer)
Under projekteringen udarbejder SkanDek bl.a. forslag til elementplaner og detaljer, som fremsendes til køber for kontrol og godkendelse. Evt. indsigelser skal fremsættes før elementproduktionen påbegyndes.
SkanDek’s tekniske service og konsulentbistand fritager ikke køber, brugere og medvirkende rådgivere eller entreprenører for sædvanlig projekterings – og udførelsesansvar.
4.7. Tegninger, beregninger, tekniske dokumenter m.v. udarbejdet af SkanDek må alene anvendes i forbindelse med det aktuelle projekt og må ikke videregives til tredjemand uden SkanDek’s skriftlige samtykke.
4.8. I tilfælde af SkanDek’s ansvarspådragende forhold ved mangler eller forsinkelse er det aftalt, at SkanDek ikke er erstatningsansvarlig for købers følgeskader og andre indirekte tab, herunder bl.a. drifts- og avancetab.
4.9. Ved forsinkelser som alene kan tilregnes SkanDek er der aftalt en bod på 1 % af fakturabeløbet, for den del af leverancen som er forsinket (ekskl. moms) pr. hel kalenderuge, dog maksimalt 10 % af fakturabeløbet for den del af leverancen der er forsinket.
4.10. Leveringstidspunktet afgives med forbehold for force majeure. Samt med forbehold for svigtende materialeleverancer eller andre forhold, som SkanDek er uden indflydelse på.
4.11. Såfremt SkanDek udfører teknisk service og konsulentbistand er det aftalt, at bestemmelserne i almindelige betingelser for rådgivning af 1989 (ABR 89) finder anvendelse, herunder ansvarsbegrænsningerne i punkt 6.2.

5) Betaling: 5.1. Udover det i AB 92 § 22, stk. 1 fastsatte, betales 25 % af kontraktsummen senest 8 arbejdsdage efter at ordren er afgivet, dog senest ved projekteringsopstart, og tidligst 6 måneder før levering, i henhold til planen.
Der faktureres løbende pro rata ved produktion.
Hele kontraktsummen skal være SkanDek i hænde umiddelbart inden leverance.
Forudbetalingen modregnes i sidste faktura.
Betalingsbetingelserne herudover er 8 dage netto fra faktura dato.
Ved betaling efter forfaldsdato tillægges morarenter på 2 % pr. måned fra forfaldsdatoen.
5.2. Ved betaling efter AB § 22, stk. 4, udarbejdes betalingsplan i henhold til det aftalte leveringsprogram.
5.3. Udover den faste pris skal der ydes SkanDek godtgørelse for udgiftsforøgelse forårsaget af pålæg fra staten, og ekstraordinære prisstigninger, jfr. Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid, § 8 og § 9.

6) Sikkerhed: 6.1. Det forudsættes, at køberen stiller den i AB 92, § 7, nævnte sikkerhed. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage efter leverancekontraktens indgåelse.

6.2. SkanDek stiller ikke sikkerhed med mindre dette aftales. SkanDek udsteder Ejerskabserklæring til køber på de producerede elementer.

7) Gyldighed: 7.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra Juni 2014 for leverancer i Danmark , Færøerne og Grønland

8) Afvigelser: 8.1. Aftaler i leverancekontrakter går forud for aftaler i salgs- og leveringsbetingelser.