Installations, completions and accessroads

Installations, completions and accessroads

Installationer, ophæng og gennemføringer på tage og lofter.

 

Tagbrønde.

Udsparinger til tagbrønde udføres in situ. Hultagningen i ståltrapezpladen foretages ofte med en nippler eller en lille vinkelsliber. Det er nødvendigt at opmåle og markere hvor de bærende SkanDek-bjælker er placeret inden hultagning, da disse aldrig må gennembrydes.

d0752e863c

Udsparinger til ventilationsrør.

Udsparinger større end Ø500 mm kan leveres fra vores fabrik. Hullerne er altid kvadratiske, hvorfor VVS-manden skal benytte afdækningsflanger, rørkraver eller pladesvøb med en passende radius, for at sikre et ordentligt underlag for isolering, tagmembran og inddækninger. Inddækninger skal udføres i takt med installationsarbejdet, for at hindre indtrængning af overfladevand.

Adgangsveje under montagearbejde og servicetrafik.

Under montagearbejdet af ventilationsanlæg o.lign. samt efterfølgende servicetrafik, kan man risikere at tagisoleringen og tagmembranen trædes i stykker, med vandskader til følge. Slidtagen opstår ofte ud for stiger og trapper der fungerer som tagets adgangsveje, samt ved arbejdsområder hvor fx. installeres VVS-anlæg og facadepartier. I disse områder skal der udlægges fx. krydsfiner-plader. Adgangsveje for servicering af VVS-anlæg skal afdækkes permanent, eksempelvis ved at udlægge tynde stålplader afsluttet med en slidstærk tagmembran på toppen.

Installation af faldsikring med liner.

Det er vigtigt at bygherrens rådgivere under projekteringsfasen husker, at der ofte skal etableres af faldsikring på taget for inspektion og vedligeholdelsesopgaver på taget.

Poster for faldsikring vil ofte være forankret med væltepløkker ned igennem den øverste 18 mm ståltrapezplade. Hullerne for væltepløkkerne kan monteres overalt hvor der ikke er bærende SkanDek-bjælker nedenunder. Derfor bør tagdækkeren udmåle og afmærke disses placering inden taget lukkes.

Faldsikring af udsparinger.

Over udsparinger kan SkanDek’s stål- tagelementer leveres med 18 mm ståltrapezplader som overdækning. Overdækningen har en bæreevne på 220 kg/m2 ved en max. spændvidde på 1,4 meter, men må ikke benyttes som arbejdsplads eller til opmagasinering af byggematerialer.
Læs mere om sikkerhed på taget her.

Ventilationshuse.

Ventilationshuse kan medvirke til en øget belastning af taget, dels på grund af deres egenvægt og dels fra evt. sneophopning langs husets sider. I mange tilfælde kan man placere ventilationshusene over tagets underliggende bærende konstruktioner, som så optager hovedparten af lasten.

Tjekliste.

 • Placering af og størrelse af udsparinger for ventilationsanlæg, skal projekteres i god tid. Bygherrens rådgivere skal sørge for, at plan- og snittegninger er påført med både udv. rørmål og indvendigt hulmål i udsparingen.
 • Dominerende udsparinger skal placeres således, at de ikke hindrer evt.skivevirkning i taget.
 • Brandbar EPS tagisolering må ikke placeres nærmere brandventilatorer end 600 mm fra dennes kant.
 • Gennemføringer for installationer i og ved brandadskillende bygningsdele skal lukkes tæt og udføres således, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes.
 • Inddækninger og understøtninger skal være gennemtænkte.
 • Interimslukning ved hultagning samt inddækninger rundt om gennemføringer, skal udføres i takt med installationsarbejdet, for at undgå uønsket indtrængning af regnvand.
 • Der skal være tilpas tilgængelighed omkring rør og installationer, så tagdækkeren kan udføre et ordentligt tagdækningsarbejde.
 • Alle arbejdsområder og intensive adgangsveje under montagearbejder, skal afdækkes korrekt (fx. med krydsfinerplader), så der ikke opstår skader på tagmembran og isolering.
 • Adgangsveje for servicetrafik til fx. ventilationsanlæggene i driftsfasen, skal befæstiges korrekt således at tagisolering og tagmembraner ikke beskadiges.
 • Afvandingsforholdene må ikke forringes som følge af udlagte gangplader.
 • Gennemføringer i skotrender bør undgåes, specielt på tage med lille hældning.
 • Skruer, stålspåner, metalstykker etc., skal opryddes hurtigst muligt så disse ikke trædes ned igennem tagmembranen.
 • Skruemontage for ophæng på loftsiden af SkanDek-elementer skal udføres således, at dampspærren ikke bliver perforeret, fx ved anvendelse af korte skruer i trapezpladens nedadvendte bølgetop. Undtagelsesvis kan der udføres skruemontage op i selve SkanDek-bjælkerne, hvor dampspærren ligger klemt imellem loftbeklædningen og det skruebare underlag.

Bilag og links.

 • TOR-nyt oktober 2000 vedr. afvanding samt VVS-installationer på tage, s. 3 – 6.
 • Ved projekterning af tagafvanding og tagbrønde, henvises til SBi-Anvisning 185, DS 432 samt TOR Anvisning 22.
 • Ved projektering af brandsikring af gennemføringer ved brandceller og brandsektioner, henvises til Brandteknisk Vejledning 31, DS 428, SBi anvisning om BR08 kap. 8.1, samt producentanvisninger.
 • Detaljetegninger af installationer, gennemføringer og ophæng i SkanDek.

Inddækninger iht. leverandøranvisninger.